eidhseis365.gr
×ÁËÊÉÄÉÊÇ H ðñþôç êáôåäÜöéóç áõèáßñåôïõ ìáíôñüôïé÷ïõ ðïõ êëåßíåé ôçí ðñüóâáóç ðñïò ôç èÜëáóóá óôçí ðåñéï÷Þ "ÃêáôæïõñÝéêá" ìåôáîý ôïõ Ðïëý÷ñïíïõ êáé ôçò ×áíéþôçò óôï ðñþôï ðüäé óôçí ÊáóóÜíäñá (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÓÉÁÌÉÄÇÓ)
ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση: Με αεροφωτογραφίες και drones κατεδαφίσεις – εξπρές

Κοινοποίηση

Μία σειρά από αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων και κατεδαφίσεις – εξπρές περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την εκτός σχεδίου δόμηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει στο επικείμενο υπουργικό συμβούλιο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μεγάλη αλλαγή που προβάλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος αφορά μια νέα «κόκκινη γραμμή» που θα εξασφαλίζει, σύμφωνα με το υπουργείο, ότι όποιο αυθαίρετο χτίζεται από εδώ και στο εξής θα κατεδαφίζεται με συνοπτικές διαδικασίες. Πώς θα γίνει αυτός Ουσιαστικά εργαλεία που ήδη υπάρχουν όπως δορυφορικές αεροφωτογραφίες και drones θα διασυνδεθούν με τη βάση δεδομένων του e-Άδειες και το σύστημα θα «χτυπάει» από μόνο του όταν χτίζεται κάποιο αυθαίρετο εκτός σχεδίου, χωρίς άδεια.

Σε πραγματικό χρόνο, θα πηγαίνει ένα μεικτό κλιμάκιο και από εκεί και πέρα η απόφαση κατεδάφισης θα είναι γρήγορη και θα εκτελείται από την κεντρική διοίκηση, από εργολάβους, αλλά θα υπάρχει μια μόνιμη εργολαβία έτσι ώστε να μην υπάρχουν ξανά τα προβλήματα όπως στο παρελθόν με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις που επικαλούνταν την έλλειψη διαγωνισμού ή άγονους διαγωνισμούς και δεν υπήρχαν εργολάβοι για να εκτελέσουν τις κατεδαφίσεις.

«Φέρνουμε ένα νέο πακέτο για την εκτός σχεδίου δόμηση και η μεγάλη αλλαγή είναι ότι αλλάζουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα αυθαίρετα, εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο των αυθαιρέτων τα οποία θα κτίζονται από τούδε και στο εξής θα κατεδαφίζονται» δήλωσε για το θέμα στο Open, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ρεπορτάζ: Μαρίνα Δεμερτζιάν

Πήγη:www.ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Market Pass: Διπλή πληρωμή τον Σεπτέμβριο – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το Youth Pass

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο ατόμων για περιβαλλοντική ρύπανση

Παρίσι: Έπεσαν οι έλικες του ανεμόμυλου του Μουλέν Ρουζ